செஸ்


காஸ்பரோவ் – கார்போவ் 1985 விளையாட்டு வரிசை எண் 48 

செஸ் வீடியோ சோதனைப் பதிவு