திரை இசை – கர்ணன்

இரவும் நிலவும்

உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம்

என் உயிர்த்தோழி

மகாராஜன் உலகை ஆளலாம்