திரை இசை – பயணங்கள் முடிவதில்லை

இளைய நிலா பொழிகிறதே

கருத்து இசை(theme music)

தோகை இளமயில்

மணியோசை கேட்டு எழுந்து