திரை இசை – பதினாறு வயதினிலே

ஆட்டுக்குட்டி முட்டையிட்டு

செந்தூரப் பூவே செந்தூரப் பூவே

செவ்வந்திப் பூ