திரை இசை – நிறம் மாறாத பூக்கள்

ஆயிரம் மலர்களே மலருங்கள்

இரு பறவைகள் மலை முழுவதும்