திரை இசை – முதல் மரியாதை

அந்த நிலாவத்தான் நான்

ஏ ஏரி இருக்கு

ஏ குருவி சிட்டுக்குருவி

ஏறாத மலை

பூங்காற்று திரும்புமா

ராசாவே உன்ன நம்பி

வெட்டி வேரு வாசம்