திரை இசை – கிழக்கே போகும் இரயில்

கோவில் மணி ஓசை

பூவரசம்பூ பூத்தாச்சி

மலர்களே நாதஸ்வரங்கள்

மாஞ்சோலைக் கிளிதானோ