திரை இசை – ஜானி

ஒரு இனிய மனது

காற்றில் எந்தன் கீதம்

சென்யோரீட்டா