திரை இசை – குணா

அப்பன் என்றும்

உன்னை நான் அறிவேன்

கண்மணி அன்போடு காதலன்

பார்த்த விழி