திரை இசை – தளபதி

அடி ராக்கம்மா கையைத் தட்டு

காட்டுக் குயிலு

சின்னத் தாய் அவள்

புத்தம்புது பூ பூத்ததோ

மார்கழித் திங்கள் அல்லவா