திரை இசை – புவனா ஒரு கேள்விக்குறி

ராஜா என்பார் மந்திரி என்பார்

விழியிலே மலர்ந்தது