திரை இசை – அன்னக்கிளி

அன்னக்கிளி உன்னைத் தேடுதே – எஸ். ஜானகி

அன்னக்கிளி உன்னைத் தேடுதே – டி.எம்.எஸ்.

அன்னக்கிளி உன்னைத் தேடுதே – டி.எம்.எஸ். – சோகம்

மச்சானைப் பார்த்தீங்களா – எஸ். ஜானகி

முத்துச் சம்பா பச்சை நெல்லு – எஸ். ஜானகி மற்றும் குழுவினர்