திரை இசை – அஞ்சலி

அஞ்சலி அஞ்சலி அஞ்சலி

இரவு நிலவு

இராத்திரி நேரத்தில்

சம்திங் சம்திங்

மொட்டை மாடி மொட்டை மாடி

வேகம் வேகம்