திரை இசை – அலைகள் ஓய்வதில்லை

ஆயிரம் தாமரை மொட்டுகளே

காதல் ஓவியம்

தரிசனம் கிடைக்காதா

புத்தம் புது காலை

விழியில் விழுந்து

ஸ ரி க ம ப த நி