திரை இசை – அக்னி நட்சத்திரம்

ஒரு பூங்காவனம்

ராஜாதி ராஜன்

ரோஜாப்பூ

தூங்காத விழிகள்

நின்னுக்கோரி