திரை இசை – ஒரு நாள் ஒரு கனவு

காற்றில் வரும் கீதமே

ஆங்கில இசை

ABBA – Money, Money, Money

திரை இசை – கப்பலோட்டிய தமிழன்

சிந்து நதியின்மிசை

திரை இசை – சந்திரோதயம்

சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணானதோ

திரை இசை – பலே பாண்டியா

அத்திக்காய் காய் காய்

திரை இசை – வாழ்க்கைப் படகு

சின்னச் சின்ன கண்ணனுக்கு

திரை இசை – கர்ணன்

இரவும் நிலவும்

உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம்

என் உயிர்த்தோழி

மகாராஜன் உலகை ஆளலாம்